In deze uitzonderlijke tijden blijft ons team zich dagelijks inzetten om u maximaal te informeren om zo allen samen de pandemie onder controle te krijgen.

Ook intern nemen we uiteraard voldoende veiligheidsmaatregelen om onze personeelsleden en patiënten te beschermen. Hierbij een overzicht: wat moet u weten?

Algemeen

Wat is het Coronavirus?

Eind 2019 meldden de gezondheidsautoriteiten in Wuhan, China, voor het eerst patiënten met een longontsteking van onbekende oorzaak. Het COVID-19, zoals de infectie genoemd werd, wordt veroorzaakt door een nieuw type coronavirus. Intussen heeft de epidemie zich wereldwijd verspreid naar alle continenten.

Coronavirussen behoren tot een familie van virussen die meestal een gewone verkoudheid veroorzaken, al kunnen sommigen aanleiding geven tot zeer ernstige en zelfs dodelijke luchtweginfecties.

COVID-19 heeft een hoger risico op een ernstig verloop, vnl. bij de risicogroepen.

Wie zijn de risicogroepen?

 • Personen ouder dan 65 jaar.
 • Personen die lijden aan chronische ziekten (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen).
 • Personen met een verminderde weerstand.

De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt, is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt, maar ziekenhuisopnames en andere complicaties komen bij deze personen minder voor.

Ook baby’s en kinderen kunnen besmet geraken, maar vertonen meestal weinig of geen symptomen. Desondanks kunnen ze wel heel gemakkelijk het virus doorgeven en zo anderen besmetten.

De overheid beveelt aan om contact te vermijden tussen kinderen en mensen die tot de risicogroep behoren, zoals hun grootouders.

Wat zijn de voornaamste symptomen?

Het verloop van de infectie kan sterk variëren van persoon tot persoon met geen of milde symptomen tot ernstige ademhalingsmoeilijkheden. De voornaamste klachten zijn:

 • Koorts
 • Hoesten
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid

Het virus heeft een gemiddelde incubatietijd van 5 tot 7 dagen. U kan het virus dus ook doorgeven als u nog geen symptomen vertoont.

Hoe gebeurd de overdracht van het Coronavirus?

De overdracht van het virus gebeurt door kleine speekseldruppeltjes die bij het hoesten of niezen in de lucht of op oppervlakken en materialen terechtkomen. Wie deze druppeltjes inademt of door een hand/gezicht-contact via mond, neus of ogen opneemt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt.

Het risico op overdracht vermindert door afstand te houden van zieke personen, hand/gezicht-contact te vermijden en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Hoe kan u zich beschermen?

 • Blijf thuis als u ziek bent.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoekje? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 • Vermijd om handen te geven of te kussen als u iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen: 65 plussers, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verminderde weerstand.
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

Bescherm uzelf en uw naasten tegen infecties door regelmatig en telkens minstens 40-60 seconden uw handen te wassen met water en zeep. Voor meer info en instructiefilmpjes omtrent een goede handhygiëne, klik hier.

Info voor particulieren

Momenteel is er in de ziekenhuizen en zorginstellingen een acuut tekort aan beschermende materialen. Het is dus belangrijk dat alle beschikbare middelen worden voorbehouden voor zorgverstrekkers die rechtstreeks in contact komen met besmette patiënten.

Apothekers dienen daarom een inschatting te maken op basis van risico, leeftijd, pathologie,… of er al dan niet maskers of handgels kunnen afgeleverd worden.

Aangezien het virus niet via de lucht kan ingeademd worden, is het dragen van een mondmasker voor gezonde personen niet nuttig, indien er voldoende afstand (1.5-2 meter) tot mekaar kan gehouden worden. Indien deze afstand niet gegarandeerd kan blijven, bvb in een werksituatie, wordt wel aangeraden mond en neus af te dekken. Dit om contact met rondvliegende aerosoldruppeltjes te vermijden.

Het dragen van handschoenen levert weinig tot geen voordelen op. Het virus wordt overgedragen door speekseldruppels die door hand/gezicht-contact via de neus, mond of ogen het lichaam kunnen binnendringen. Handschoenen dienen dus evenzeer als handen heel regelmatig gewassen te worden om het risico op infectie te beperken.

Omwille van de grote vraag naar hydroalcoholische handgel is er op een bepaald ogenblik een tekort ontstaan aan deze gels en ook de componenten om deze te maken. Hierdoor konden zelfs de eerstelijns zorgverleners en zorginstellingen maar heel gelimiteerd handgel ontvangen. Bijgevolg is er op 23/03/2020 in het staatsblad een nieuwe maatregel gepubliceerd waarin werd beslist dat onderstaande producten enkel kunnen worden afgeleverd indien deze worden voorgeschreven of aanbevolen door een gezondheidsbeoefenaar. Met andere woorden de vraag van een particulier dient steeds te worden gestaafd door een voorschrift of de nood dient te worden afgewogen in de apotheek op basis van het risico en de beschikbaarheden.

1. FFP2 en FFP3 maskers

2. Hydroalcoholische handgel (70% - 85% alcohol)

3. Beschermschorten, -brillen en maskers

4. Handschoenen met lange mouw

5. Handalcohol

Informatie voor zorginstellingen

Als apotheekgroep gespecialiseerd in medicatielevering aan zorginstellingen voelt Pharma Force zich nauw betrokken bij het informeren en beschermen van de risicogroepen. Naast het afleveren van de juiste preventieve materialen zoals ontsmettingsproducten, mondmaskers en thermometers is het van groot belang dat onze manier van werken aangepast wordt aan de huidige situatie.

Levering preventieve materialen

Omwille van de grote vraag en soms beperkte stock worden alle middelen pro rata verdeeld onder de verschillende zorginstellingen. We doen er alles aan om aan de huidige noden te voldoen. U zal steeds verwittigd worden indien er tussendoor extra leveringen plaatsvinden.

Logistiek

In elke instelling wordt er indien nodig op een afgesproken alternatieve plaats geleverd om zo het risico op besmetting te beperken. Alle chauffeurs hebben deze instructies goed meekregen en zijn ook opgeleid om alle nodige preventieve veiligheidsvoorschriften in acht te nemen (handhygiëne, afstand houden, …).

Gelieve de apotheek of coördinerend apotheker onmiddellijk te verwittigen indien er één of meerdere personen met (vermoeden van) coronabesmetting in uw instelling verblijven. Dan zullen er op een discrete manier extra wijzigingen in de procedure van levering doorgevoerd worden.

Mondmaskers

Mondmaskers kunnen zowel de patiënt alsook de zorgverlener beschermen tegen mogelijke besmetting. Er bestaan vier verschillende soorten mondmaskers:

 • Comfort maskers van licht papier
 • Chirurgische maskers
 • FFP (1-2-3) maskers

Andere

Alhoewel het chirurgische masker normaal gezien voor éénmalig gebruik is bestemd, mag het in de huidige omstandigheden onder uitzonderlijke voorwaarden door de zorgverstrekker gebruikt worden:

De mondmaskers mogen gedurende acht uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan gedragen worden en mogen met dat doel bijgehouden worden (bv. gedragen rond de hals, maar nooit in de zak).

Het masker mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bv. in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak).

Men mag in geen geval de voorzijde van het masker aanraken, ook niet bij het verwijderen.

Het masker moet onmiddellijk vervangen worden indien er macroscopisch zichtbare vlekken op zijn.

Meer info: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf