Otrivine maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping. Het is aangewezen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
Gebruik van Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml

Nasaal gebruik (neusdruppels).

 • Otrivine mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

De aanbevolen dosering is:

 • Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
  • Neusdruppels: 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 3 maal per dag.
  • De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen.
  • Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag.
  • De laatste toediening kan voor het slapengaan gebeuren.
 1. Snuit de neus.
 2. Voor gebruik, oefen eens met de pipet om een goede controle over de dosis te ontwikkelen.
 3. Kantel het hoofd naar achter – maar zorg dat het comfortabel blijft – of, indien liggend in een bed, laat het hoofd over de rand hangen.
 4. Dien in elk neusgat de druppels toe zonder dat de pipet de neus aanraakt. Houdt het hoofd een korte tijd gekanteld zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neus.
 5. Als de druppels de neus volledig hebben gemist, dien deze dan opnieuw toe.
 6. Als een kleine hoeveelheid van de druppel toch in de neus terechtkomt, dien dan geen druppel meer toe.
 7. Herhaal in het andere neusgat.
 8. Maak de pipet schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.

Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts door 1 persoon gebruikt worden.

Het wordt aanbevolen om de laatste applicatie kort voor het slapengaan toe te dienen.

De toegediende dosis mag niet overschreden worden, vooral niet bij kinderen en oudere personen Otrivine mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden.

Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor u Otrivine gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen.

Bijwerkingen van Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

STOP met de toediening van Otrivine en zoek onmiddellijk medische hulp als u één van volgende symptomen krijgt, omdat dit tekenen kunnen zijn van een allergische reactie:

 • moeilijkheden met ademhalen en slikken
 • opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de keel
 • ernstige jeuk, gepaard gaande met rode huiduitslag en bulten (netelroos)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Lokale bijwerkingen : droge neus of nasaal ongemak, branderig gevoel in de neus of keel.
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen : misselijkheid, hoofdpijn

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Lokale bijwerkingen: lokale irritatie.
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen: , slapeloosheid, bradycardie (= abnormaal vertraagde hartwerking), hypertensie (= verhoogde bloeddruk), braken

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers, inclusief geïsoleerde gevallen):

 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie (huiduitslag, jeuk), voorbijgaande gezichtsstoornissen en onregelmatige of versnelde hartslag

Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus). Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Website: www.fagg.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml

CNK: 1619279Gsk  Otrivine 
Dit product is niet meer beschikbaar
Gebruik van Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml

Nasaal gebruik (neusdruppels).

 • Otrivine mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

De aanbevolen dosering is:

 • Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
  • Neusdruppels: 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 3 maal per dag.
  • De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen.
  • Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag.
  • De laatste toediening kan voor het slapengaan gebeuren.
 1. Snuit de neus.
 2. Voor gebruik, oefen eens met de pipet om een goede controle over de dosis te ontwikkelen.
 3. Kantel het hoofd naar achter – maar zorg dat het comfortabel blijft – of, indien liggend in een bed, laat het hoofd over de rand hangen.
 4. Dien in elk neusgat de druppels toe zonder dat de pipet de neus aanraakt. Houdt het hoofd een korte tijd gekanteld zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neus.
 5. Als de druppels de neus volledig hebben gemist, dien deze dan opnieuw toe.
 6. Als een kleine hoeveelheid van de druppel toch in de neus terechtkomt, dien dan geen druppel meer toe.
 7. Herhaal in het andere neusgat.
 8. Maak de pipet schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.

Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts door 1 persoon gebruikt worden.

Het wordt aanbevolen om de laatste applicatie kort voor het slapengaan toe te dienen.

De toegediende dosis mag niet overschreden worden, vooral niet bij kinderen en oudere personen Otrivine mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden.

Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor u Otrivine gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen.

Omschrijving van Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml

Otrivine maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping. Het is aangewezen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde aandoeningen zoals:

 • neusverkoudheid (niet-allergische rhinitis (=ontsteking van het neusslijmvlies))
 • hooikoorts en allergische rhinitis door bijvoorbeeld stof en schimmels
 • sinusitis (bevordert de uitscheiding van slijmen)
 • ontstekingen van het middenoor

De aanwezigheid van de hulpstoffen sorbitol en methylhydroxypropylcellulose in Otrivine kunnen helpen bij het voorkomen van de uitdroging van het neusslijmvlies. Het effect van Otrivine is waarneembaar binnen 2 minuten en duurt tot 10 uren. Het wordt goed verdragen, zelfs door mensen met een gevoelig neusslijmvlies.

Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle neuspreparaten met een vaatvernauwende stof, mag Otrivine niet als onderhoudsbehandeling gebruikt worden.

Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat xylometazoline de infectieuze activiteit van humane rhinovirussen geassocieerd met verkoudheden vermindert.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Ingrediënten van Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: xylometazoline, als 1 mg xylometazoline hydrochloride per ml oplossing (wat overeenkomt met 0,87 mg/ml xylometazoline).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, natriumedetaat, benzalkoniumchloride, sorbitol (70%), methylhydroxypropylcellulose, gezuiverd water.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
 • Als u lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
 • Als u lijdt aan chronische neussontsteking met erg droge neusholten (rhinitis sicca)
 • Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).

Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw huisarts alvorens Otrivine te gebruiken.

Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op u van toepassing is, aangezien Otrivine dan niet geschikt is voor u.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u een hartaandoening hebt.
 • Als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie).
 • Als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie).
 • Als u lijdt aan suikerziekte.
 • Als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het bijniermerg die leidt tot de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline en noradrenaline).
 • Als u een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie) hebt.
 • Als u behandeld wordt met bepaalde antidepressiva gekend als monoamineoxidase inhibitoren (MAO-inhibitoren) of als u deze de afgelopen 2 weken hebt gebruikt.

Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine (duizeligheid, slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden niet verder te gebruiken. De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen. Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis (chronische ontsteking van het neusslijmvlies). Otrivine is niet bestemd voor gebruik in de ogen of mond.

Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één enkele persoon gebruikt worden. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen

Gebruik Otrivine 1 mg/ml niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Otrivine nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen neemt, of recent heeft genomen, zoals:

 • geneesmiddelen tegen depressies genaamd monoamineoxidase inhibitoren (MAO-inhibitoren): gebruik Otrivine niet als u MAO-inhibitoren neemt of de afgelopen 14 dagen hebt ingenomen
 • geneesmiddelen tegen depressies genaamd tricyclische of tetracyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathomimetische amines)
 • geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (type beta-blokkers).

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

STOP met de toediening van Otrivine en zoek onmiddellijk medische hulp als u één van volgende symptomen krijgt, omdat dit tekenen kunnen zijn van een allergische reactie:

 • moeilijkheden met ademhalen en slikken
 • opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de keel
 • ernstige jeuk, gepaard gaande met rode huiduitslag en bulten (netelroos)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Lokale bijwerkingen : droge neus of nasaal ongemak, branderig gevoel in de neus of keel.
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen : misselijkheid, hoofdpijn

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Lokale bijwerkingen: lokale irritatie.
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen: , slapeloosheid, bradycardie (= abnormaal vertraagde hartwerking), hypertensie (= verhoogde bloeddruk), braken

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers, inclusief geïsoleerde gevallen):

 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie (huiduitslag, jeuk), voorbijgaande gezichtsstoornissen en onregelmatige of versnelde hartslag

Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus). Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Website: www.fagg.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml kopen

Je kan 'Otrivine Hydrat 1 Mg/ml Druppels 10ml' van het merk 'Otrivine' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: